เมนูหลัก

ทำเนียบนักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่  วิชาเอกเทคโนโลยีประมง  วิชาเอกเทคโนโลยีผลิตพืช
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ 1) นายธนภัทร  วรปัสสุ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล
2) นายการันต์  ผึ่งบรรหาร 2) นางสาวพรทิศา  ทองสนิทกาญจน์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์
3) นางสาวรัตนากร  แสนทำพล 3) นายปิยพงศ์  บางใบ 3) นายศิวดล  แจ่มจำรัส
     
วิชาเอกสัตวศาสตร์     
1) นางสาวจันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว     
2) นายพิพัฒน์  ชนาเทพาพร    
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธาน  เรียงลาด    
     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  วันชัย 2) นางนภาพร  ตุ้มทองคำ 3) นายพีรวัฒน์  สุขเกษม
4) นายวรชัย  ศรีเมือง 5) ดร.ชัยสิทธิ์  วันน้อย 6) นายศานต์  พานิชสิติ
7) ดร.พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง    
     
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1) นางนฤมล  วันน้อย 2) นายเสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์ 3) นายนิสิต  องอาจ
4) นายสุชาติ  เขียวนอก 6) ดร.สุวิชา  พุทธารัตน์ 5) นายโกศล  พิทักษ์สัตยาพรต
     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  แก้วเสริม 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน  ตุ้มทองคำ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์
4) นายมานะ  อินพรมมี 5) นายธนวรรธน์  ท้าวนอก  
     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วรชัย  ศรีสมุดคำ 2) นายสมคิด  ฤทธิ์เนติกุล 3) นายยศวรรธน์  จันทนา
4) นางสาววาสนา  วงศ์ษา 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยากร  บัวทอง 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธิ์  พรรณรัตนชัย
     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
1) รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 2) นางสาวหทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ 3) นายวิทยา  หนูช่างสิงห์
4) นางสาวสุวิมล  เทียกทุม 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์  รัตนวัย  
     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
1) ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ  ชาญพหล 3) นายบุญสิน  นาดอนดู่
4) นายธนภัทร  มะณีแสง 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  เครือผือ  
     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
1) นางสาวสุชิรา  นวลกำแหง 2) ดร.เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์  3) นายเดชา  ด้วงมาก 
4) นายณัฐพล  ภู่ระหงษ์ 5) นางสาวสุธิรา  เบญจานุกรม 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม
     
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1) นางสุภาพร  บางใบ 2) นายอภิชาติ  สุวรรณชื่น  
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์  อุตมอ่าง 2) นางชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร 3) นางสาวกฤษณา  เกตุคำ
4) นายธเนศ  เรืองเดช 5) นายนิรุต  ขันทรี