ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : นายวิทยา  หนูช่างสิงห์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Wittaya  Nuchangsing
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     - ค.อ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2564 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรขี้นาคแผนใหม่
[แหล่งทุน : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ] 

หัวหน้าโครงการ
2564 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าด
[แหล่งทุน : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ]    
[ผู้อำนวยการแผนฯ : วิทยา  หนูช่างสิงห์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2563 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนาเครื่องอัดก้อนมะขามเปรี้ยวโดยใช้ระบบนิวแมติกส์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ธนภัทร มะณีแสง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2562 การเพิ่มประสิทธิภาพกรรมวิธีการแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าด สำหรับธุรกิจชุมชน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2561 ออกแบบและพัฒนาเครื่องแล่ปลาเพื่อแปรรูป ปลาน้ำจืด โดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากปลาน้ำจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
2559 (โครงการวิจัยย่อย) การเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนโดยวิธีการศึกษาการการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ปัญญา เทียนนาวา   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปมะขามหวานของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2558 การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2557 โครงการพัฒนาเครื่องกรอก – ปอกข้าวหลาม
[แหล่งทุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
2553 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2552 การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบแยกเนื้อมะขาม
[แหล่งทุน : IRPUS (สกว.)]
2551 การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแล่เนื้อปลาลำตัวแบนด้วยมีดเดี่ยววางตัว
[แหล่งทุน : IRPUS (สกว.)]

ผู้ร่วมวิจัย
2559  การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ปัญญา เทียนนาวา   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการสร้างแบบจำลองและเมตาฮิวริสติกอัลกอลิทึม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[หัวหน้าโครงการฯ : ปัญญา เทียนนาวา   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2564 The Heat Treatment Factors Affecting AISI 304 Austenitic Stainless Steels with Wear-resistant in High Temperature and High acid Conditions for using in Agricultural Product Processing
Tannachart Wantang and Wittaya Nuchangsing
[แหล่งตีพิมพ์ : Naresuan University Engineering Journal Vol. 16 No. 1 January-June 2021. pp. 1-6.]
 
บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2560 การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม
วิทยา  หนูช่างสิงห์1, ธนภัทร มะณีแสง2  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2560 การพัฒนาวิธีการทำขนมทองม้วนโดยประยุกต์ใช้ระบบวิธีการวัดเวลา
วิทยา  หนูช่างสิงห์1, ธนภัทร มะณีแสง2  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจองบึง ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มีนาคม 2560]
 2559 การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวาน
วิทยา  หนูช่างสิงห์1, ธนภัทร มะณีแสง2  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นเนื้อมะขามแก้ว
วิทยา  หนูช่างสิงห์1,นรัตว์  รัตนวัย2, ธนภัทร มะณีแสง3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]
2557 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม
วิทยา  หนูช่างสิงห์ 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2557 30 – 31 ตุลาคม 2557]

รางวัลที่ได้รับ
2550 เครื่องฝานขนุน ได้รับรางวัล IRPUS Popular Vote สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 TIA (2550)