อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกพืชศาสตร์

 

   
   
   
   
                    

ชื่อ : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล

สาขาวิชา : พืชศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ) / ประธานสาขาวิชาเอกพืชศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :
- วท.ด. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วท.ม. เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วท.บ. เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

     
   
 

ชื่อ : ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์

สาขาวิชา : พืชศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร

- วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร M.S Agricultural Biotechnology : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วท.บ. เกษตรศาสตร์ B.S Agricultural เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

     
   
 

ชื่อ : นายศิวดล แจ่มจำรัส

สาขาวิชา : พืชศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

- วท.ม. พืชสวน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- วท.บ. พืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

     

 

 
 

ชื่อ : นายการันต์ ผึ่งบรรหาร

สาขาวิชา : การจัดการการเกษตร

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

- วท.ม. พืชไร่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

- วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

     

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907