อาจารย์ประจำสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 
     
       

ชื่อ : นายอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ) / รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน : ตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร18/2

วุฒิการศึกษา :

- กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยครูพระนคร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
     

ชื่อ : นายศานต์ พานิชสิติ

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณทิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

- วท.ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ M.S. (Internet and Information Technology) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ค.บ. ภาษาอังกฤษ B.Ed. (English) : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       

ชื่อ : ดร.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :
- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ M.S. (Information Technology) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ B.S (Computer Science) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       

 ชื่อ : นายปัญญา เทียนนาวา

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : 43/1 ถนนคลองคล้าพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ / อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา : 
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

วค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ : วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       

 ชื่อ : นางสุภาพร บางใบ

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน :

วุฒิการศึกษา : 
- วท.ด. เกษตรศาสตร์(กำลังศึกษาต่อ)

- วท.ม. เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วท.บ. ศึกษาศาสตร์-เกษตร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907