อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 

 

 
 
     
       
       
       
 
     

ชื่อ : ดร.สุวิชา พุทธารัตน์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

วุฒิการศึกษา :

- กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา :มหาวิทยาลัยนเรศวร

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       
 
     
       

ชื่อ : นางนฤมล วันน้อย

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

วุฒิการศึกษา :

- วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       
 
     
       

ชื่อ : นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

วุฒิการศึกษา :

- ค.อ.ม. ไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้ากำลัง) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ M.sci Electrical Technology

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       
 
     
       

ชื่อ : นายณรงค์ศักดิ์ แพงสาย

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : 187/4 หมู่ที่11 ถนนทิพย์ภักดี ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 /อาคาร 18/4

วุฒิการศึกษา :

- ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม Master of Education in Industrial Technology(M.ed)

- วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม Bachelor of Science Program in Industrial Electrical Technology

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       
 
     
       

ชื่อ : นายนิสิต องอาจ

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

วุฒิการศึกษา :

- ค.อ.ม. ไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้ากำลัง) B.Sc. Master of Science in Tecnical Education
(Electrical Technology) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
 
 
   
       
       
       

ชื่อ : นายสุชาติ เขียวนอก

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำพิเศษ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

วุฒิการศึกษา :

- คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

- วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907