ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์สุชาติ  เขียวนอก
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :

ประวัติการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
                             คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

ที่อยู่ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 
ผลงานวิจัย
2556 ชุดโคมไฟส่องสว่างถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
2557 ศึกษาคุณสมบัติการตอบสนองทางความถี่จำเพาะของระบบบาร์โรรีเฟค
2561 ศึกษาการใช้โลงเย็นในงานศพเพื่อหาทางลดการใช้พลังงานและพัฒนาระบบการทำความเย็น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907