ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์นฤมล วันน้อย 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Narumon Wannoy 

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                             วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟ้ากำลัง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-5671-7126  ภายใน 1702
 ผลงานวิจัย
 2550 ระบบไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีโดยใช้แหล่งจ่ายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ (นางสาวนฤมล  พลเวียงคำ) 
2555 การศึกษาผลกระทบจากการติดตั้งฟาร์มกังหันลมในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กับระบบกำลังไฟฟ้าภาคเหนือของประเทศไทย (นางสาวนฤมล พลเวียงคำ)
2557 เครื่องต้นแบบแสดงผลคุณภาพกำลังไฟฟ้าและบันทึกผลอัจฉริยะด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมแลปวิวสำหรับการจัดการอนุรักษ์พลังงาน
2558 การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย สำหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพกำลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ
2559 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย
2560 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยทางไฟฟ้าสู่ชุมชนตำบลบ้านติ้ว เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น
2560 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้า เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสำหรับ ชุมชนบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ และใช้เป็นชุมชนต้นแบบในการศึกษาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2561 การจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและออกแบบชุดควบคุมความสว่างโคมไฟถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าบนพื้นฐานความปลอดภัยในการคมนาคมสำหรับชุมชนต้นแบบบ้านสะเดียง
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 2550 Switching Frequency Control based on Phase-locked Loop for Current-fed Parallel Resonant Inverter, 2007 PCC Nagoya Conference Proceedings, Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan (นางสาวนฤมล  พลเวียงคำ) 
2558 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพแรงดันไฟฟ้าแบบรายงานผลโดยตรงของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
2558 เครื่องต้นแบบแสดงผลคุณภาพกำลังไฟฟ้าและบันทึกผลอัจฉริยะด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมแลปวิวสำหรับการจัดการอนุรักษ์พลังงาน - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2558
2559 เครื่องต้นแบบแสดงผลคุณภาพกำลังไฟฟ้าและบันทึกผล อัจฉริยะด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมแลปวิวสำหรับการจัดการการอนุรักษ์พลังงาน - งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8
2559 การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานแบบไร้สายสำหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพกำลังไฟฟ้า และประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9
2559 An Optimum Technique for Renewable Power Generations Integration to Power System using Repeated Power Flow Technique Considering Voltage Stability Limit - 2016 International Electrical Engineering Congress, iEECON2016, 2-4 March 2016, Chiang Mai, Thailand
2559 A Proper Location FACTS Device Placement and Primary Generation Response Definition for Multi-Lines Buses Security Enhancement Under Contingency Analysis - The International Conference Electrical Engineering, ICEE, July 2016
2560 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย - การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
2561 การศึกษามาตรฐานและการออกแบบระบบไฟฟ้าครัวเรือนเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านไฟฟ้าชุมชน - การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907