1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับพิจารณาให้ได้รับทุน
          1.1 ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องเป็นข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ หรืออาจารย์ประจำพิเศษ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          1.2 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษเกี่ยวกับความผิดทางจรรยาบรรณนักวิจัย หรืออยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดทางจรรยาบรรณนักวิจัย
          1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อติดค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ที่เคยได้รับทุนทุกประเภทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
          1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อติดค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ที่เคยได้รับทุนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          1.5 ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          1.6 สามารถดำเนินโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564

2. ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยที่เปิดรับ
         2.1 งานวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน
         2.2 งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. งบประมาณ และผลผลิตที่ได้จากการวิจัย
         3.1 เสนอของบประมาณโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท / โครงการ
         3.2 ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานจากโครงการวิจัย ตีพิมพ์ / เผยแพร่ อย่างน้อย 1 บทความ
         3.3 ผู้รับทุนจะต้องเผยแพร่งานวิจัยลงสู่ชุมชน

4. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
         4.1 แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด
         4.2 ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้องกับแผนงานวิจัยทุกคน

5. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
         - นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ณ งานวิจัย สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. ระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
        - บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เอกสารดาวน์โหลด
         - ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        - แบบเสนอโครงการวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314