ทุนอุดหนุนงานวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

                    - คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการทุน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                    - ปฏิทินการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
                    - ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย
                    - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                                                              แบบเสนอโครงการวิจัย
                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                                                              รายงานความก้าวหน้า
                                                                       -
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

                                                              รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
                                                                       
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314