ทำเนียบนักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ การจัดการการเกษตร คหกรรมศาสตร์
1) ผศ. ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล 1) อ.จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว 1) อ.ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ 1) ผศ.ศันสนีย์  อุตมอ่าง
2) ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ 2) ผศ.จารุนันท์  เอี่ยมแสน 2) อ.ปิยพงศ์  บางใบ 2) อ.ศิริวรางค์  ปทุมมาศ
3) อ.ศิวดล  แจ้มจำรัส 3) อ.พิพัฒน์  ชนาเทพาพร 3) อ.การันต์  ผึ่งบรรหาร 3) อ.ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
  4) อ.ประธาน  เรียงลาด 4) อ.ธนภัทร  วรปัสสุ 4) ผศ.อนงค์พรรณ  หัตถมาศ
    5) อ.พรทิศา  ทองสนิทกาญจน์  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
1) อ.สุชิรา  นวลกำแหง 1) อ.นภาพร  ตุ้มทองคำ 1) อ.นฤมล  วันน้อย 1) อ.กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย
2) ดร.เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์ 2) อ.ณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์ 2) อ.เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์ 2) ผศ.สนธยา  วันชัย
3) อ.เดชา  ด้วงมาก 3) อ.พีรวัฒน์  สุขเกษม 3) อ.สุเมธ  สงวนใจ 3) อ.พิทักษ์  จิตรสำราญ
4) ดร.บุญช่วย  สุทธิรักษ์ 4) อ.ศิริวรรณ  พลเศษ 4) อ.นิสิต  องอาจ 4) อ.โกศล  พิทักษ์สัตยาพรต
5) สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม   5) อ.ณรงค์ศักดิ์  แพงสาย 5) ผศ.บุญรอด  ทองสว่าง
    6) อ.สุวิชา  พุทธารัตน์  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1) อ.มานะ  อินพรมมี 2) อ.ทิวา  แก้วเสริม 3) อ.ขุนแผน  ตุ้มทองคำ 4) อ.น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์
5) ผศ.นุทิศ  เอี่ยมใส      

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
1) ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 2) อ.บุษบากร  คงเรือง 3) อ.เอราวัณ  ชาญพหล 4) อ.ธนภัทร  มะณีแสง
5) อ.สุชาติ  เขียวนอก      

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
1) ผศ.ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 2) อ.วิทยา  หนูช่างสิงห์ 3) อ.สุวิมล  เทียกทุม 4) อ.นรัตว์  รัตนวัย
5) อ.หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ      

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) อ.ยศวรรธน์  จันทนา 2) อ.สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล 3) อ.วาสนา  วงศ์ษา 4) อ.ปริยากร  บัวทอง
5) ว่าที่ ร.ต.วรชัย  ศรีสมุดคำ 6) อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ์    

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1) อ.สุภาพร  บางใบ 2) อ.ปัญญา  เทียนนาวา 3) อ.อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์ 4) อ.ศานต์  พานิชสิติ
5) อ.พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง      

                                                                      

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907