ทำเนียบนักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ การจัดการการเกษตร คหกรรมศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1) ผศ. ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล 1) อ.จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว 1) ผศ.ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ 1) ผศ.ศันสนีย์  อุตมอ่าง 1) อ.ธนภัทร  วรปัสสุ
2) ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ 2) อ.พิพัฒน์  ชนาเทพาพร  2) อ.การันต์  ผึ่งบรรหาร 2) อ.ศิริวรางค์  ปทุมมาศ 2) อ.พรทิศา  ทองสนิทกาญจน์
3) อ.ศิวดล  แจ้มจำรัส 3) อ.ประธาน  เรียงลาด   3) อ.ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 3) อ.ปิยพงศ์  บางใบ
      4) ผศ.อนงค์พรรณ  หัตถมาศ  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  
1) อ.สุชิรา  นวลกำแหง 1) อ.นภาพร  ตุ้มทองคำ 1) อ.นฤมล  วันน้อย 1) ผศ.กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย  
2) สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม 2) อ.พีรวัฒน์  สุขเกษม 2) อ.เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์ 2) ผศ.สนธยา  วันชัย  
3) อ.เดชา  ด้วงมาก 3) อ.วรชัย  ศรีเมือง 3) อ.นิสิต  องอาจ 3) อ.โกศล  พิทักษ์สัตยาพรต  
4) ดร.เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์   4) อ.สุวิชา  พุทธารัตน์ 4) ผศ.บุญรอด  ทองสว่าง  
5) อ.สุธิรา  เบญจานุกรม   5) อ.ณรงค์ศักดิ์  แพงสาย    

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1) อ.มานะ  อินพรมมี 2) ผศ.ทิวา  แก้วเสริม 3) อ.ขุนแผน  ตุ้มทองคำ 4) อ.น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 5) อ.ธนวรรธน์  ท้าวนอก

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
1) ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 2) อ.บุษบากร  คงเรือง 3) อ.เอราวัณ  ชาญพหล 4) อ.ธนภัทร  มะณีแสง 5) อ.สุชาติ  เขียวนอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
1) ผศ.ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 2) อ.วิทยา  หนูช่างสิงห์ 3) อ.สุวิมล  เทียกทุม 4) อ.นรัตว์  รัตนวัย 5) อ.หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) อ.ยศวรรธน์  จันทนา 2) อ.สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล 3) อ.วาสนา  วงศ์ษา 4) อ.ปริยากร  บัวทอง 5) ว่าที่ ร.ต.วรชัย  ศรีสมุดคำ
6) อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ์        

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1) อ.สุภาพร  บางใบ 2) อ.ปัญญา  เทียนนาวา 3) อ.อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์ 4) อ.ศานต์  พานิชสิติ 5) ดร.พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง

 

                                                

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907