ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : CPL Dr.pisut   bourpream

ประวัติการศึกษา : อุตสาหกรรมศิลป์ (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ.พิษณุโลก
                             อุตสาหกรรมศึกษา ( กศ.ม. ) - มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                             บริหารการศึกษา ( ปร.ด. ) - มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1604 
ผลงานวิจัย
2554 เครื่องแกะสลักไม้อัตโนมัติ CNN Wood Carving Machines แหล่งทุน สกอ.
2555 การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
2556 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2556 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2558 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2559 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
2560 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2557 การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง - วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 57
2558 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
2559 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907