ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์นภาพร  ตุ้มทองคำ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs.Napaporn  Tumtongkum

ประวัติการศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์ - อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1433
ผลงานวิจัย
2551 การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2552 พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ชุมชนที่ 12 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2554 การพัฒนาระบบวีดีโอถ่ายทอดสดเพื่อการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต
2557 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากกาบหมากสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
2558 การศึกษาและพัฒนาวิธีการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากแมลงศัตรูทำลายไม้ไผ่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
2559 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) สำหรับนักศึกษาปีที่ ๓ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ในรายวิชาซอฟต์แวร์
2560 การพัฒนาเครื่องป้องกันนกรบกวนระบบอัตโนมัติด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง กรณีศึกษาชุมชนสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2561 โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการและประเมินศักยภาพไม้ไผ่ชุมชน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907