พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ

 

 
       
   
     

ชื่อ : นายเทพ เพียมะลัง

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 

ที่อยู่ปัจจุบัน : 199 หมู่ 12 เทศบาลตำบลนางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. การจัดการการเกษตร
ค.บ. เกษตรกรรม

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
   
     

ชื่อ : นางณัฐณิชา อินจำปา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่อยู่ปัจจุบัน : 76/4 หมู่ 3 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250

วุฒิการศึกษา :

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ค.บ. เกษตรกรรม

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
   
     

ชื่อ : นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่อยู่ปัจจุบัน : 26/24 หมู่ 5
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

วุฒิการศึกษา :

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การจัดการทั่วไป

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
   
     

ชื่อ : นายเกรียงยศ ไทยช้อย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

ที่อยู่ปัจจุบัน : -
วุฒิการศึกษา :

วท.บ เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
   
     

ชื่อ : นางวิชชุลดา องอาจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
   
     

ชื่อ : นางกุหลาบ ชาติชะนะ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ศศ.บ. บริหารธุรกิจ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
   
     

ชื่อ : นายดิษฐพล ตั้งมั่น

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
   
     

ชื่อ : นางสาวบุษยามาส นามพุทธา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย 

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
   
     

ชื่อ : นางสาววิไล สุกแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
   
     

ชื่อ : กุลทินี ปานแดง

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
   
     

ชื่อ : วิรงลอง ทองขาว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

คอบ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คอมพิวเตอร์ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
       
   
     

ชื่อ : นางสาวศิริลักษณ์ บุญศิริ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ฝ่ายธุรการ)

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี (วท.บ)

ที่อยู่ปัจจุบัน :อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907