ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว และแม่บ้าน

 

 
 
     


   
     

ชื่อ : นายประจวบ สกลนครดี

ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านพักมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฎิบัติการ ดูแลห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต(ลูกจ้างประจำ)

ประจำอาคาร : เทคโนโลยีการผลิต

 
     


   
     

ชื่อ : นายสมัย กาละบุตร

ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านพักมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ประจำอาคาร : ดูแลบริเวณพื้นที่แปลงเกษตรแบบผสมผสาน

 
     


   
     

ชื่อ : นางสุพรรณี ปิ่นขาว

ที่อยู่ปัจจุบัน : 2 หมู่ 8 ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์

ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

ประจำอาคาร : เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ / อาคาร 17 ชั้น1 และห้องประชุม

 
     


   
     

ชื่อ : นางเกื้อ อ่องยิ่ง

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

ประจำอาคาร : คหกรรมศาสตร์

 
     


   
     

 

ชื่อ : นางอัมพร มั่งมี

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

ประจำอาคาร : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง(อาคารเก่า)

 
     


   
     

ชื่อ : นางจตุพร นิลค่าเมือง

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

ประจำอาคาร : เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ / อาคาร 17 ชั้น2-4

 
     


   
     

ชื่อ : นางศิริพร ใจใหญ่

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

ประจำอาคาร: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 / อาคาร 18/3

 
     


   
     

ชื่อ : นางสาวสุรางค์รัตน์ จันตราแจ่ม

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

ประจำอาคาร: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 / อาคาร 18/4

 
     


   
     

ชื่อ : นางสาวรัตนาภรณ์ โฉมเงิน

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

ประจำอาคาร: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 / อาคาร 18/5

 
     


   
     

ชื่อ : นางวันวิภา สุกแก้ว

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

ประจำอาคาร: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 / อาคาร 18/2

 
     


   
     

ชื่อ : นายธงชัย สียา

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ

ประจำอาคาร: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 / อาคาร 18/4

 
     


   
     

ชื่อ : นางพิรตินันท์ แพงทอง

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

ประจำอาคาร: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 / อาคาร 18/1

 
     


   
     

ชื่อ : นายกฤษณา เมืองนา

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประจำอาคาร: อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 
     


     
     

ชื่อ : นายประมวล นามชาลี

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

ประจำอาคาร : อาคาร 17

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907