อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์

 

 

 
     
       
       
 
     
       

ชื่อ : ผศ.จารุนันท์ เอี่ยมแสน (เกษียณอายุราชการ)

สาขาวิชา : สัตวศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : 83/23 ม.11 ถนนสระบุรีหล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

วุฒิการศึกษา :
- วท.ม. การบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- วท.บ. เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : -

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
 
     
       
       
       

ชื่อ : นายพิพัฒน์ ชนาเทพาพร

สาขาวิชา : สัตวศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)/รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

- กำลังศึกษาต่อ วท.ด. สัตวบาล – สัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วท.ม. เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วท.บ. เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       
 
     
       

ชื่อ : นายประธาน เรียงลาด

สาขาวิชา : สัตวศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

- วท.ม. สัตวศาสตร์ M.Sci Animal Science : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วท.บ. สัตวศาสตร์ B.Sci Animal Science : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       
 
     
       

ชื่อ : นางสาวจันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว

สาขาวิชา : สัตวศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์/อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

- วท.ม. เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907