สิบโท ผศ.ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


  

นายปิยพงศ์ บางใบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 


  

นายวิทยา หนูช่างสิงห์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวางแผน


 

นายพิพัฒน์ ชนาเทพาพร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา


 

ดร. ภาวนา จันทรสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907