อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

 

 
     
       
       
       
       
       
       

ชื่อ : นางนภาพร ตุ้มทองคำ

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) 

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - วท.บ. ฟิสิกส์(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

          
       

ชื่อ : นายพีรวัฒน์ สุขเกษม

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - ศป.ม. คอมพิวเตอร์อาร์ต MFA.Computer Art(Under Studying)  มหาวิทยาลัยรังสิต

   - วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ   สถาบันราชภัฏจันเกษม

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       
       
       
       
       

ชื่อ : นายวรชัย ศรีเมือง

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - 

   - 

อีเมล์ : -

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907