อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

 

 
     
       
       
       

ชื่อ : นายอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ) / รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน : ตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร18/2

วุฒิการศึกษา :

- กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยครูพระนคร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
     
       

ชื่อ : นางนภาพร ตุ้มทองคำ

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) / ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18/2

วุฒิการศึกษา :

- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- วท.บ. ฟิสิกส์(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
     
       

ชื่อ : นายศานต์ พานิชสิติ

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

- วท.ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ M.S. (Internet and Information Technology) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ค.บ. ภาษาอังกฤษ B.Ed. (English) : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       

ชื่อ : ดร.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :
- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ M.S. (Information Technology) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ B.S (Computer Science) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
     

ชื่อ : นายพีรวัฒน์ สุขเกษม

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

- ศป.ม. คอมพิวเตอร์อาร์ต MFA.Computer Art(Under Studying)  มหาวิทยาลัยรังสิต

- วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ   สถาบันราชภัฏจันเกษม

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907