ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss.Phimphan  Thippayasaeng

ประวัติการศึกษา : ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่ : สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1433
ผลงานวิจัย
  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพัฒนาระบบอาไจล์และนอล-อาไจล์
2555 กรอบแนวคิดเชิงโครงสร้างออนโทโลยีสำหรับสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ
2558 การพัฒนาโปรแกรมจำลองการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง
2560 การจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันในการทำบรรทัดฐานข้อมูล
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2559 การพัฒนาโปรแกรมจำลองการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907