อาจารย์-ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

 

 
     
       
       
       
       
       
       

ชื่อ : นายยศวรรธน์ จันทนา

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

   - วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

   - วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

     


     
     

ชื่อ : นายสมคิด ฤทธิ์เนติกุล

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

   - วท.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

   - วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

     

     
     

ชื่อ : นางสาวปริยากร บัวทอง

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

    - วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

    - วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

            
     

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดคำ

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

    - วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

    - ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

      ราชมงคลธัญบุรี

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

   
     
       

ชื่อ : นางสาววาสนา วงศ์ษา

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

    - วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

    - วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907