อาจารย์-ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 
 
       
   
     

ชื่อ : นายยศวรรธน์ จันทนา

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
   
     

ชื่อ : นายสมคิด ฤทธิ์เนติกุล

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
   
     

ชื่อ : นางสาวปริยากร บัวทอง

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
   
     

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดคำ

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
   
     

ชื่อ : นางสาววาสนา วงศ์ษา

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907