ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารยสมคิด  ฤทธิ์เนติกุล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Somkid  Ritnathikul

ประวัติการศึกษา : พ.ศ. 2542  ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ - วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
                         พ.ศ. 2544  ปริญญาตรี  วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
                         พ.ศ. 2554  ปริญญาโท  วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่อยู่ : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1490, 1491
ผลงานวิจัย
2551 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำเร็จรูปสำหรับอาจารย์ผู้สอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2553 การพัฒนาระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยใช้ระบบโทรศัพย์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2553
2554 การพัฒนาระบบวีดีโอถ่ายทอดสดเพื่อการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต (วิจัยร่วม) , สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2554
2555 พัฒนาชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
2558 ชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย
2559 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโดยการมีส่วนร่วมของเครือขายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2559 ชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
2560 การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ : ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาด โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907