ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ยศวรรธน์  จันทนา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Yotsawat  Jantana

ประวัติการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
                         วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ที่อยู่ : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1490
ผลงานวิจัย
  ระบบการจัดการครุภัณฑ์ด้วยอาร์เอฟไอดี
2555 การสังเคราะห์วงจรจำลองอุปกรณ์ที่ให้ค่าความไวต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์ MO-CCTAs และควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมการประยุกต์ใช้งาน
2557 การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณซานย์ควอเดรเจอร์ที่ปรับขนาดสัญญาณเอ้าต์พุตได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2558 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559 การสร้างระบบเตือนอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนบน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
  การแยกประเภทของกราฟฟิกในระบบเครือข่าย CCTV over IP โดยใช้แบบจำลอง Hidden Markov Model ได้รับการพิมพ์ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 (EECON-30)
  การแยกทราฟฟิก VolP ในระบบเครือข่าย โดยใช้แบบจำลอง Hidden Markov Model ได้รับการพิมพ์ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 (EECON-30)
2559 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพด้วยระบบสารสนเทศ - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
2559 วงจรควอเดรเจอร์ออสซิลเลเตอร์โหมดกระแสโดยใช้ CDCTAs ที่สามารถควบคุมแอมปลิจูดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
2560 การสร้างระบบเตือนอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลาก - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907