อาจารย์-ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 
 
       
 
   
     

ชื่อ : นายมานะ อินพรมมี

สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ข้าราชการอาจารย์ประจำ

ที่อยู่ปัจจุบัน : 83/34 หมู่ 11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ / อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :
ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ : วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ

สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ออกแบบกราฟิก) :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา แก้วเสริม

สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ออกแบบเฟอร์นิเจอร์) : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : นางน้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์

สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

ศษ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907