ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  แก้วเสริม
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Tiwa Keawserm

ประวัติการศึกษา : วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
                             ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนดลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่ : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
         83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1606
ผลงานวิจัย
2551 ปัญหาและความต้องการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2552 การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ไข่เค็ม ตำบลบุ่งคล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2554 การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ชาใบหม่อนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2555 ออกแบบทดลองสร้างผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2557 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเชือกกล้วย
2558 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนไม้มะขาม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907