อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกการจัดการการเกษตร

 
 
 
     
       
       
       
       

ชื่อ : นายปิยพงศ์ บางใบ

สาขาวิชา : การจัดการการเกษตร

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ที่อยู่ปัจจุบัน : 299 หมู่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

วุฒิการศึกษา :

- วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- วท.บ. การประมง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       
       
 
     

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์

สาขาวิชา : การจัดการการเกษตร

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

- วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

- วท.บ. การประมง เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       
 
     
       

ชื่อ : นายธนภัทร วรปัสสุ

สาขาวิชา : การจัดการการเกษตร

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- วท.บ. การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
       
       
       

ชื่อ : นางสาวพรทิศา ทองสนิทกาญจน์

สาขาวิชา : การจัดการการเกษตร

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

วุฒิการศึกษา :

- วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

- วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907