ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss Nuttarin  Sirirustananun

ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) เกียรตินิยมอันดับ 1 - มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
                             วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การประมง) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกการจัดการการเกษตร
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 3917
ผลงานวิจัย
2553 Energy budget of Thai abalone Haliotis asinine reared in a semiclosed recirculating land-based system (2010) แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เผยแพร่ใน Journal of shellfish research (ผู้ร่วมวิจัย)
2555 ความหลากชนิดของปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ถึง กันยายน 2555
2556 สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนสดร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลานิล
2558 ความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตา และความสามารถในการดูดซึมปริมาณแอมโมเนียที่ละลายในน้ำ
2560 การเลี้ยงลูกปลานิลด้วยไข่น้ำร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลา
2561 คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2554 Dietary administration of a Gracilaria tenuistipitata extract enhance the immune response and resistance against Vibrio alginolyticus and white spot syndrome virus in the white shrimp Litopenaeus vannamei (2011) เผยแพร่ใน fish&shellfish immunology Journal (ผู้ร่วมวิจัย)
2554 Dietary administration of a Gracilaria tenuistipitata extract enhances the immune response and resistance against Vibrio alginolyticus and white spot syndrome virus in the white shrimp Litopenaeus vannamei  ตีพิมพ์ใน วารสารระดับนานาชาติ Fish & Shellfish Immunology ฉบับที่ 31 ปี 2011
2558 ปริมาณสารอาหารในน้ำและการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในแหล่งน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ - วารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 - ISSN 0125-8850
2558 สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนเล็ก (Lemna perpusilla) ร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลานิล - วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 9 เล่มที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558 ISSN 1905-7393
2559 The suitable stocking density to growth of macroalgae Spirogyra spp. And its ability of ammonia nitrogen removal - Journal of Agricultural Technology 2016 Vol.12 (3) : 533-543
2561 Appropriate proportion of water meal (Wolffia arrhiza (L.)) and commercial diet in combined feeding for tilapia fingerlings rearing - International Journal of Agricultural Technology ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907