ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss Nuttarin  Sirirustananun
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอก : การจัดการการเกษตร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
     - วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2563 การเพาะเลี้ยงไข่น้ำเพื่อการบริโภค และนำไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนค่าอาหารปลา
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
2561 คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2560 การเลี้ยงลูกปลานิลด้วยไข่น้ำร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลา
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2558 ความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตา และความสามารถในการดูดซึมปริมาณแอมโมเนียที่ละลายในน้ำ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2557 สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนสดร่วมกับอสหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลานิล
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่]
2555 ความหลากหลายของปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ถึงกันยายน 2555  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

ผู้ร่วมวิจัย
 
2562  การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2562  ความหลากชนิดของปลาในเขตลุ่มน้ำเข็ก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]        
2560  การอนุรักษ์ แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนามันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. สู่อุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : นุชจรี สิงห์พันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
 2560 การพัฒนาอินเทอร์เน็ทออฟทิงส์ เพื่อวินิจฉัย และป้องกันการเกิดโรคในไก่ไข่ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ธนภัทร วรปัสสุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
 
 
 2563 คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์ 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 ISSN : 0125-8850 (อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)]
 2561 Appropriate proportion of water meal (Wolffia arrhiza (L)) and commercial diet in combined feeding for tilapia fingerlings rearing
Nuttarin  Sirirustananun 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร International Journal of Agricultural Technology ฉบับเดือน มีนาคม 2561]
2559  The suitable stocking density to growth of macroalgae Spirogyra spp. And its ability of ammonia nitrogen removal
Nuttarin  Sirirustananun 
[แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Agricultural Technology 2016 Vol.12 (3) : 533-543]
2558  ปริมาณสารอาหารในน้ำและการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในแหล่งน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์1, พิพัฒน์  ชนาเทพาพร2
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ISSN 0125-8850)]
 2558 สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนเล็ก (Lemna perpusilla) ร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงดูลูกปลานิล
ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์1, นาฏลดา  ฝักฝ่าย2
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ISSN 1905-7393)]
 2554 Dietary administration of a Gracilaria tenuistipitata extract enhance the immune response and resistance against Vibrio alginolyticus and white spot syndrome virus in the white shrimp Litopenaeus vannamei  
Nuttarin Sirirustananun1, Jiann-ChuChen2, Yong-ChinLin3, Su-TuenYeha4, Chyng-HwaLiou5, Li-LiChen6, Su SingSim7, Siau LiChiew8
[แหล่งตีพิมพ์ : fish&shellfish immunology Journal Volume 31, Issue 6, December 2011, Pages 848-855]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
 2560 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
ธนภัทร วรปัสสุ1, พรพิมล ผุยกัน2, ปิยพงศ์ บางใบ3, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์4, พรทิศา ทองสนิทกาญจน์5
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 26 - 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา]
 2560 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์1, ธนภัทร วรปัสสุ2, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560]
2559 การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2, ธนภัทร วรปัสสุ3, อรพินท์ จินตสถาพร4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
ธนภัทร วรปัสสุ1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 28 - 29 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา]
2558 ผลของฮอร์โมน 17 เบตา เอสตราไดออลต่อการแปลงเพศปลาหมอ
ธนภัทร วรปัสสุ1, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์2, กนกกรณ์  ชาญณรงค์3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน" วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี]

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314