ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์การันต์  ผึ่งบรรหาร
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Karun  Phungbunhan

ประวัติการศึกษา : 
          วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
          วท.ม. (พืชไร่) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกการจัดการการเกษตร
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1444
ผลงานวิจัย
2555 เปรียบเทียบลักษณะประจำพันธุ์และผลผลิตข้าวไร่ที่ปลูกในที่ลุ่มของจังหวัดเพชรบูรณ์
2556 ศึกษาระบบการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ตำบลบ้านไร่
2558 กระบวนการผลิตแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาการใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อกระตุ้นการเกิดดอกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2559 เปรียบเทียบการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยเพื่อเกษตรกรรายย่อยในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
2560 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนากระบวนการผลิตต้นพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ
2562 เปรียบเทียบการให้น้ำแบบน้ำท่วมขังและแบบสปริงเกอร์ต่อต้นทุนและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 2560  ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
  ศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 - การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
2561 ระยะเวลาต้มในกระบวนการทำข้าวนึ่งต่อคุณภาพเมล็ดข้าวหอมมะลิ - งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907