อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์

 

     
       
 
     
       
       

ชื่อ : ผศ.ศันสนีย์ อุตมอ่าง

สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : 5/6 ถนนพรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

วุฒิการศึกษา :
- คศ.ม. คหกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

- กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
 
     
       
       

ชื่อ : นางศิริวรางค์ ปทุมมาศ

สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ) / ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบัน :

วุฒิการศึกษา :
- กศ.ม. การอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

- ค.บ. ศิลปะประดิษฐ์ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
 
     
       
       
       

ชื่อ : ผศ. อนงค์พรรณ หัตถมาศ (เกษียณอายุราชการ)

สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน :

วุฒิการศึกษา :
- กศ.ม. การบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ค.บ. คหกรรมศาสตร์ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
 
     
       
       
       

ชื่อ : นางสาวชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร

สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : -

วุฒิการศึกษา :

- พ.ศ.2551  คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

- พ.ศ.2553  วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907