อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 
     
       
       
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด ทองสว่าง

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน :อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
 
     
       
       
       
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) / ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

ค.อ.ม. ไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์)M.Sci Electrical Technology : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > ตำราวิชาการสื่อสารดาวเทียม

 
     
       
       
       
       
       

ชื่อ : นายพิทักษ์ จิตรสำราญ

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
B.Sc.Master of Science Program in Information Technology : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.ส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
B.Ind.Tech.(Electrical Engineering) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
 
     
       
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
     
       
 
     
       
       
       

ชื่อ : นายโกศล พิทักษ์สัตยาพรต

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

ค.อ.ม. ไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์)M.sci Electrical Technology : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.ส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
   
     
     
     
     

ชื่อ : นายณัฐพล ภู่ระหงษ์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907