ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์โกศล  พิทักษ์สัตยาพรต
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Koson Pitaksuttayaprot

ประวัติการศึกษา : อ.ส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                            M.sci Electrical Technology

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

ที่อยู่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1490
ผลงานวิจัย
2552 ชุดทดลองการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุระบบแอมปลิจูดมอดูเลชั่น
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2555 Electrical Engneering Network 2012 of Rajamahgala University of Technology (EENET 2012) “Realization of Electronic Tunable Current-mode Quadrature Oscillator Based on Third Order Technique” Koson Pitaksuttayaprot & Kritphon Phanrattanachai
2556 Implementation of Second Order Current – mode Quadrature Sinusoidal Oscillator with Current Controllability ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World Academy of Science Engineering and Technology ณ เมืองมาดริด ประเทศสเปน
2556 ICEAS-1835 MISO Current-mode Biquad Filter with Independent Control of Pole Frequency and Quality Factor ใน Conference Program 2013’大阪 Osaka

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907