อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 
 
 
       
 
 

 

 

 

 
     

ชื่อ : สิบโท ผศ.ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม

สาขาวิชา: เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ) / คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ที่อยู่ปัจจุบัน :อาคาร 17 / อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี พ.ศ.2534    อุตสาหกรรมศิลป์ ( กศ.บ. ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ.พิษณุโลก 
- ปริญญาโท พ.ศ.2537    อุตสาหกรรมศึกษา ( กศ.ม. ) มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก 
- ปริญญาเอก พ.ศ.2553   บริหารการศึกษา ( ปร.ด. )  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.ขอนแก่น

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : นางสาวสุชิรา นวลกำแหง

สาขาวิชา: เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง :ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง /อาจารย์ประจำ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :
คอ.ม. โยธา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง(หลังเก่า)

วุฒิการศึกษา :

วศ.ด. วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา M.Eng Civil Engineering : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา B.Eng Civil Engineering : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : นายเดชา ด้วงมาก

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

คอ.ม. วิศวกรรมโยธา

คบ. อุตสาหกรรมศิลป์

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907