ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์เดชา  ด้วงมาก
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : 
Mr.Decha  Duangmak

ประวัติการศึกษา : ปวช. สาขาวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ปีที่จบการศึกษา 2531
                          ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ปีที่จบการศึกษา 2533
                          คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่จบการศึกษา 2537
                          คอ.ม. ครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1604 
ผลงานวิจัย
2558 ศึกษาแนวทางการออกแบบก่อสร้างการระบายน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาลของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสู่ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (กรณีศึกษาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง นายอรชุน สีสมร)
2559 การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบก่อสร้าง สู่ชุมชนปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
2560 พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2559 แนวทางการออกแบบก่อสร้างการระบายน้ำ สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาล สู่ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
2559 การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2561 พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ - งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907