ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) : ดร.เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) : Dr.Anekpong  Thammathiwat

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                          วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                          วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1605 
ผลงานวิจัย
2554 การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงของรอยต่อคาน-เสาคอนกรีตสำเร็จรูป
2555 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน แหล่งทุน สกอ.
2555 การประยุกต์ใช้งานไมโครเวฟในการผลิตคอนกรีตมวลเบาสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
2556 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2557 การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์ (โครงการแผน)
2557 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับเตือนภัยแล้งของจังหวัดเพชรบูรณ์ (โครงการย่อย)
2558 การศึกษารายละเอียดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าเลา
2558 การศึกษาคุณสมบัติด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของเนื้อดินปั้นและน้ำเคลือบสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผา บ้านแก่งเป้า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สกอ. 
2560 การประเมินระดับกำลังต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับอาคารสาธารณะในจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
2562 การวิเคราะห์และออกแบบสะพานขึงด้วยวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2547 อเนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์, วีรยา ฉิมอ้อย “การคาดคะเนการทรุดตัวของถนน โดยใช้ผลการทดสอบแรงอัดสามทิศทางแบบวัฏจักร”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 9, ชะอำ, จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2547
2547 Thammathiwat, A. “Application of cyclic behavior of soft clay to the road settlement prediction” International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE-2004) July 27 to 28, 2004 Faculty Club (Gakushi-Kaikan), Hiroshima University Higashi-Hiroshima, Japan, pp. 241-250
2547 Thammathiwat, A. and Chim-oye, W. “Behavior of Strength and Pore Pressure of Solf Bangkok Clay under Cyclic Loding” Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol. 9, No. 4, October – December, 2004, p. 21-28 
2551 วีรยา ฉิมอ้อย, อเนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์ “อิทธิพลของสารละลายที่มีต่อคุณสมบัติการพองตัวละการซึมผ่านของแผ่นใยสังเคราะห์ดินเหนียว” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2551) 
2553 Thammathiwat, A. and Chim-oye, W. “Effect Permeant Liquid on the Swell Volume and Permebility of Geosynthetic Clay Liners” The Electronic Journal of Geotechnical Engineering, Vol.15, 2010, pp. 1183-1197 
2555 การจัดการน้ำภาคประชาชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ 2555
2556 Application of H.M. King’s Sufficiency Economy Philosophy in Integrated Water Resources Management - นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Education, Language, Society, Science and Engineering in ASEAN and its Neighbors ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน
2556 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2556  
2557 เครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานไมโครเวฟอัตโนมัติ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 
2558 การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 
2559 Hydrology and Water Studies of Hydroelectric power plants of Huai Pa Law Reservoir, Muang District, Phetchabun Province - International Transaction Journal of Engineering. Management & Applied Sciences & Technologies 
2559 การวิเคราะห์ทางอุทกศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21
2559 การศึกษารายละเอียดของโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำห้วยป่าเลา - วารสารเทคโนโลยีชุมชน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
2561 การประเมินระดับกำลังต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับอาคารสาธารณะ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม - งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907