ปรัชญา
"ใฝ่รู้ สู้งาน ชำนาญกิจ"

ปณิธาน
"ใฝ่เรียนฝึกฝน   ดำรงตนอย่างมีคุณธรรม   นำความรู้สู่ชุมชน"

วิสัยทัศน์
“คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมคุณภาพและคุณธรรมของคน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

                                                                                      พันธะกิจ
                     1. ผลิตบัณฑิตให้มีค
วาม รู้ ความสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้
                     2. วิจัย พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
                     3. ให้บริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ บุคคล องค์กรในสังคมและท้องถิ่น
                     4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย

                                                                                    วัตถุประสงค์
                     1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
                     2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้  ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ  และคอมพิวเตอร์ในระดับที่ใช้งานได้
                     3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้
                     4. เพื่อขยายความรู้ทางการศึกษา  เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้รับบริการทางวิชาการ
                     5. เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งทางด้านวิชาชีพของทางด้านการ เกษตร     ด้าน คหกรรม  และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาพัฒนา  แก้ปัญหารวมถึงการให้คำปรึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
                     6. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร  การจัดการทรัพยากรการศึกษารวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการปฏิบัติ ภารกิจของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                                       แผนที่ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

       ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
       เป้าประสงค์
                      1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                      2.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
       มาตรการ
                      1.  การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะ
                      2.  การผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
                      3.  พัฒนาหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
                      4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้คณาจารย์ทำผลงานวิชาการ
                      5.  จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพและความประพฤติที่ดี  มีวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

       ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
       เป้าประสงค์
                      1.  มีการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
                      2.  นักวิจัยรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการวิจัยและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                      3.  มีการตีพิมพ์  เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ 
       มาตรการ
                      1. บริหารจัดการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
                      2. พัฒนานักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
                      3. สำรวจบริบทชุมชน  ส่งเสริมการเขียนหัวข้อเสนองานวิจัยให้สอดคล้องกับแหล่งทุนวิจัยการเขียนบท ความวิจัย บทความวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัย

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคมโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น รวมทั้งสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริ
        เป้าประสงค์
                      1.  บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และสังคม
                      2.  สืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริ
                      3.  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
                      4.  สร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับท้องถิ่น
        มาตรการ
                      1. การสำรวจบริบทชุมชุนเพื่อการให้บริการวิชาการ
                      2. การจัดบริการวิชาการนำความรู้สู่ชุมชน
                      3. จัดตั้งศูนย์บริการด้านวิชาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
                      4. จัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
                      5. จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
        เป้าประสงค์
                      1. บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม  สืบสาน  เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และประเพณีท้องถิ่น
                      2. เพื่อบริการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และประเพณีท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ
        มาตรการ
                      1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และประเพณีท้องถิ่น
                      2.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการ  และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านไทย
                      3.  มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และประเพณีท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ

        ยุทธศาสตร์ที่ 5  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
        เป้าประสงค์
                      1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
                      2. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพที่มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารและให้บริการ
                      3. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานบุคลากร  งบประมาณ  และทรัพยากร
                      4. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะที่มีประสิทธิภาพ
        มาตรการ
                      1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงานและศึกษาต่อตรงตามสาขาวิชา
                      2. จัดระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ
                      3. จัดทำเกณฑ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานบุคลากร  งบประมาณ  และทรัพยากร
                      4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์  และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
                      5. บริหารคณะฯ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้มีประสิทธิภาพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314