อาจารย์-ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

 

 

 
     
 
     
     

ชื่อ : นายวิทยา หนูช่างสิงห์

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา : 

   - วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ (Industrial Engineering) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (Management Engineering) : มหาวิทยาลัย

     พระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

     
 
     
     

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

   - วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ M.Eng. Metal Forming Technology :

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   - วท.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ B.Eng. Industrial Engineering :

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

     
 
     
     

ชื่อ : นางสาวสุวิมล เทียกทุม

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

   - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   - วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

     
 
     
       
     

ชื่อ : นายนรัตว์ รัตนวัย

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

   - วท.ม. วิศวกรรมการจัดการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

     
 
     
     

ชื่อ : นางสาวหทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำพิเศษ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

   - วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน

   - วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907