อาจารย์-ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

 
 
       
 
   
     

ชื่อ : นายวิทยา หนูช่างสิงห์

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวางแผน

ที่อยู่ปัจจุบัน : 122/39 ถนนเทศบาลพัฒนา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ / อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ (Industrial Engineering) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (Management Engineering) : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิศวกรรมการผลิต / อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ M.Eng. Metal Forming Technology : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ B.Eng. Industrial Engineering : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : นางสาวสุวิมล เทียกทุม

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : นายนรัตว์ รัตนวัย

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. วิศวกรรมการจัดการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : นางสาวหทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำพิเศษ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907