ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์สุวิมล  เทียกทุม
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Suwimon  Theakthum

ประวัติการศึกษา : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                             วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่ : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1608
ผลงานวิจัย
2554 การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บรังไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรังไหมจากจ่อหมุน แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2556 สาเหตุที่ทำให้นักศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตหมู่เรียน 5511021317  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ไม่ตั้งใจเรียน
2558 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากแกลบสำหรับใช้ในการขนส่งของผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ตำบลดงมูลเหล็ก
2559 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2559 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิศวกรรมการเคลือบผิว กรณีศึกษาสินค้ากลุ่มตีมีดบ้านใหม่และสินค้ากลุ่มสตรีก้าวหน้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2560 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบการติดตั้งระบบป้องกันทางไฟฟ้า
2561 โครงการย่อยที่ 1 การหาส่วนผสมชีวมวลวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร โดยใช้หลักการออกแบบการทดลองเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2557 การออกแบบและพัฒนาชุดดันรังไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรังไหมจากจ่อไม้โดยใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่น - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
2558 ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ และ สุวิมล เทียกทุม. การ ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึก พวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 2558. หน้า 24-33.
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องทำแบบหล่อแบบเปลือกสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
2559 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากแกลบผสมฟองน้ำยางธรรมชาติเพื่อการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ -การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 
2560 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีชุบอโนไดซ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907