ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Hathainuch Janchaiyaphoom

ประวัติการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
                             วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน

ที่อยู่ : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1608
ผลงานวิจัย
2560 การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2558 ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ และ สุวิมล เทียกทุม. การ ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึก พวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 2558. หน้า 24-33.
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
2559 การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านสำหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์ - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
2560 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาขนมทองม้วน - การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
2561 ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907