ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Wittaya  Nuchangsing

ประวัติการศึกษา : ค.อ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                             วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่ : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1608
ผลงานวิจัย
2551 การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแล่เนื้อปลาลำตัวแบนด้วยมีดเดี่ยววางตัว แหล่งทุน IRPUS (สกว.)
2552 การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบแยกเนื้อมะขาม แหล่งทุน IRPUS (สกว.)
2553 การพัฒนาประสิทธิภาพชุดจับเพื่อลำเลียงแล่เนื้อปลา แหล่งทุน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553 กังหันลมปั๊มน้ำ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2557 การพัฒนาเครื่องกรอกข้าวหลาม – ปลอกข้าวหล่ม (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2558 การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานสำหรับใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
2561 ออกแบบและพัฒนาเครื่องแล่ปลาเพื่อแปรรูปปลาน้ำจืด โดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2557 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม - การประชุมวิการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2557
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นเนื้อมะขามแก้ว - การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558
2559 การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวาน - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
2560 การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4
  การพัฒนาวิธีการทำขนมทองม้วนโดยประยุกต์ใช้ระบบวิธีการวัดเวลา - การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจองบึง ครั้งที่ 5
รางวัลที่ได้รับ
2550 เครื่องฝานขนุน ได้รับรางวัล IRPUS Popular Vote สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 TIA (2550)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907