อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต

 
 
       
 
   
     

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต/อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

ค.ม. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : นางสาวบุษบากร คงเรือง

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ. ฟิสิกส์ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : นายเอราวัณ ชาญพหล

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา : ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 
       
 
   
     

ชื่อ : นายธนภัทร มะณีแสง

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำพิเศษ

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

ตำราที่เผยแพร่ > click

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907