ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Action Sub LT. Saksirichai Srisawad

ประวัติการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
                            ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                            ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กำลังศึกษา)

ที่อยู่ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1608
ผลงานวิจัย
2551 การศึกษาและพัฒนาเครื่องป่นสมุนไพร แหล่งทุน IRPUS (สกว.)
2552 การออกแบบและสร้างเครื่องลดขนาดหีบหอวุ่นเส้นสำหรับการขนส่ง แหล่งทุน IRPUS (สกว.)
2552 การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการลอกรกมะขาม แหล่งทุน IRPUS (สกว.)
2552 ออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมและกรอกน้ำจิ้ม แหล่งทุน IRPUS (สกว.)
2553 การพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างชุดถอดรกมะขาม แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2554 ชุดอุปกรณ์ควบคุมการกรอกน้ำจิ้ม แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2556 การศึกษาสมรรถนะของชุดถอดรกมะขาม : กรณีศึกษามะขามหวานพันธุ์ประกายทอง
2558 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องฉีกก้านใบยาสำหรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
2559 การวิจัยและพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสำหรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
2560 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
2561 ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์
  การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดก้อนมะขาม แปรรูปสำหรับวิสาหกิจชุมชนดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ - ทุนภายนอก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2557 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอกน้ำจิ้ม - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
2559 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบยาสำหรับสร้างแบบงานต้นแบบในการฉีกก้าน - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
2560 สำรวจปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของฝักมะขามหวานที่มีส่วนในการตัดสินใจออกแบบ สร้างแบบร่างต้นแบบการคัดแยกฝักมะขาม - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4
2561 การประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงสำหรับการพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสูบ - งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561
ผลงานที่ได้รับรางวัล
2554 รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์ เครื่องถอดรกมะขาม ในงานเทคโนโลยี 2554 โดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 11- 12 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314