ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์เอราวัณ  ชาญพหล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Arawan Chanpahol

ประวัติการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
                          ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

ที่อยู่ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 8336
ผลงานวิจัย
2557 เครื่องทำไม้ไก่ย่าง (ทุนวิจัยภาคเหนือตอนล่าง)
2560 การออกแบบและสร้างเครื่องพับโลหะแผ่นขนาดเล็ก เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีโลหะแผ่น
2561 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อลูกประคบ - ทุนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2562 การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2560 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง - การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907