ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ธนภัทร  มะณีแสง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Thanapat Maneesaeng

ประวัติการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
                          วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ

ที่อยู่ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1608
ผลงานวิจัย
2562 การพัฒนากรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะขามคลุกเพื่อการส่งออก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2555 ธนภัทร มะณีแสง และ ขวัญนิธิ คำเมือง. (2555). การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเรือแบบไม่ต่อเนื่องเชิงพลวัตโดยใช้เมตาฮิวริสติกส์. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับวิทย์และเทคโนโลยี , 4(1), 57-66.
2556 แบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับวางแผนการผลิตน้ำมันก๊าดธรรมชาติ ใน การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556
2556 ธนภัทร มะณีแสง และ ขวัญนิธิ คำเมือง (16-20 ตุลาคม 2556) แบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการจัดสรรท่าเรือแบบไม่ต่อเนื่องเชิงพลวัต. ชลบุรี, ประเทศไทย : การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
2556 ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ เอราวัณ ชาญพหล และ ธนภัทร มะณีแสง (14 กุมภาพันธ์ 2556) การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอกน้ำจิ้ม. เพชรบูรณ์ . ประเทศไทย : ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
2557 วิทยา หนูช่างสิงห์ ธนภัทร มะณีแสง และ ขวัญนิธิ คำเมือง (30-31 ตุลาคม 2557) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม สมุทรปราการ, ประเทศไทย: การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
2559 การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ - การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 8
2561 การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยวิธีการสร้างแบบจำลองและวิธีอาณานิคมมด - วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561-มิถุนายน 2561) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907