ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :  Assistant Professor Tannachart  Wantang

ประวัติการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                             วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่ : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1608 , 1610
ผลงานวิจัย
2548 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิมโดยการศึกษาการหล่อลื่น (Efficiency Improvement of Stainless Steel Wire Drawing Process Focusing on Lubrication)
2550 การออกแบบและสร้างเครื่องชุบโลหะด้วยไฟฟ้าแบบการชุบฮาร์ดโครมเพื่อเป็นเครื่องสาธิตในวิชาการวิเคราะห์ความเสียหาย (Design and Construction of the Hard-Chrome Type Electric Metal Coating Machine for Demonstrating Prototype in the Damage Analysis Subject)
2552 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้ง แบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ (Design and Development A Hmong Rice Roasting Machine - Release Moisture with Hot Air Mixed with the Smell of Coffee) แหล่งทุน IRPUS (สกว.)
2552 การศึกษาฟิล์มแข็งเคลือบผิว Tic และ TiCN ในการช่วยเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2552 การเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุนโดยทำการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง (Efficiency Improvement of Steel Plate in Bulletproof Vest by Hard-Thin Film Coated) แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2552 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มในการสร้างแม่พิมพ์โลหะให้สำเร็จ (Increasing Efficiency of Punch and Dies Making Process Focusing on Successfully) แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2553 กังหันลมปั๊มน้ำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2553 การศึกษาการใช้แผ่นคาร์บอน-เคฟล่า ในงานประดับยนต์เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 2  (Study on Utilization of Carbon-Kevlar Car Accessories for the Bullet Proof Vests Level 2) แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2554 เครื่องบรรจุใส่ถุงเพราะชำกล้วยยางพารา (The Machine for Packing Soil Bags in Pre-Transplanting Rubber) แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2556 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟล่าในงานประดับยนต์สำหรับเสื้อเกราะกันกระสุนป้องันภัยคุกคามระดับ A
2556 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการบ่มเทียมโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด  6061  โดยการทดลองแบบแฟคทอเรียล
2557 โครงการพัฒนาเครื่องทำขนมผิง แหล่งทุน สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์
2557 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
2559 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาบ้านสวนละมุด ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2560 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล เพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์
2560 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน
2561 โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2546 อิทธิพลของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ของกรรมวิธีดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิม (Influence of using Hard-Thin Film Coated Dies in Stainless Steel Wire Drawing Process), พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และธรรม์ณชาติ วันแต่ง: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17, MM50 (ME-NETT 17) 2003 
2554 การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุฟิล์มแข็งเคลือบผิวในการเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน (The Study of Hard-Thin Film Coating’ Efficiency Enhance the Strength of Steel Plate in Bulletproof Vest.), ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 54
2556 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการใช้วัสดุในงานประดับยนต์สำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุน ระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 22 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2556
2556 การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา  ตีพิมพ์ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556
2557 การพัฒนาเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา รุ่น 2  ตีพิมพ์ในวารสาร สมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2557 ฉบับที่ 20 เล่ม 2 (ก.ค. – ธ.ค. 57)
2557 การออกแบบและสร้างเครื่องทำขนมผิง - การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3” วันที่ 23 – 24 มกราคม 2557
2557 Study of Factors Affecting Artificial Aging of 6061 Aluminum Alloy by Factorial Design. - Vol. 3 (2014), NRRU Issue for the SIBR-NRRU 2014 Conference; 2014 Sep 27-28; Hong Kong; 2014.
2558 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาวัสดุจากงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 ที่มีค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ต่ำ - การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558
2558 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ - วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 – มิถุนายน 2558 - ISSN 1906-5337
2559 การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน - การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2559
2560 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55
2560 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์ ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 The 55th Kasetsart University Annual Conference วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
2561 Wantang, TThe Development of the Expanding Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2. The Thai Society of Agricultural Engineering Journal (TSAEJ). 2018; 24(1): 23-30.
ทรัพย์สินทางปัญญา
2557   แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9250
2558 ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9799
2561 ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ - เลขที่สิทธิบัตร 13804 
ตำรา
2557
กลศาสตร์ของวัสดุ จำนวน 323 หน้า (เผยแพร่ตำราตามหนังสือที่ ศธ. ๐๕๓๙.๕/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗)
2560

 ความแข็งแรงของวัสดุ. 260 หน้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน. 2560. 

2561

เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ จำนวน 131 หน้า (หนังสือที่ ศธ. ๐๕๓๙.๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑) 

รางวัลที่ได้รับ
2557   นักวิจัยดีเด่น ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2557 
2557 รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น (Best Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จาก รศ.ดร.พินิติรตะนานุกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในงานราชภัฏวิชาการ 2556 "ราชภัฏวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 13 ก.พ. 57
2558 รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ในงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง สกอ. วช. สกว. เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 20-23 พ.ค. 58
2561 รางวัลผลงานระดับดีเด่น ภาพการรับรางวัล สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากการคัดเลือกผลงานในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์ 30 ม.ค. 61

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907