ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์นรัตว์  รัตนวัย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Narat Rattanawai

ประวัติการศึกษา : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่ : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1608
ผลงานวิจัย
  การจัดการความเสี่ยงและสภาพอันตรายต่างๆภายในโรงงานปฏิบัติการ กรณีศึกษา สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดการของคงคลังในบริษัท M.E.D. วิศวกรรม
2556 การประยุกต์ใช้เทคนิคและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2558 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2558 การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเชิงบูรณาการ : กรณีศึกษาเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกรตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2559 การพัฒนาเครื่องทำทองม้วนเพื่อเพิ่มผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2559 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง
2561 โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2558 การจัดการความเสี่ยงและสภาพอันตรายต่างๆ ในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
2559 การพัฒนาชุดเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของชุมชนดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907