ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) :  อาจารย์สุชิรา  นวลกำแหง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Suchira  Nounkomhang

ประวัติการศึกษา : วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
                          คอ.ม.(โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1604, 8329
ผลงานวิจัย
2553 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคอนกรีตอัดแรงให้กับนักศึกษา
2554 การทดลองผลิตแผ่นวัสดุจากฟางข้าวสำหรับงานก่อสร้าง
2555 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ขนาดของดินเม็ดหยาบ โดยวิธีตะแกรงร่อนในวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
2556 ศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของบุคคลากรและนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2557 ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
2557 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2558 การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นต้นแบบสู่ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
2560 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เพื่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
2561 ผลของขนาดคละดินลูกรัง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ที่มีต่อกำลังรับแรงอัดคอนกรีต : ทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2562 กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นจากโรงโม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นส่วนผสมแทนทราย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2557 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดินหยาบ โดยวิธีตะแกรงร่อนในวิชาการปฐพีกลศาสตร์ - นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
2558 รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
2559 ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเป็นต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
2559 การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
2560 พฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ - Thailand Research SYMPOSIUM 2017

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907