ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ณัฐพล  ภู่ระหงษ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Nattapon phurahong

ประวัติการศึกษา : วท.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             วท.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่ : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1490, 1491
ผลงานวิจัย
2559 ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก
2560 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและพลังงานลม
2561 ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 2559 การพัฒนาโปรแกรมการประมาณงานวัสดุก่อสร้างงานอาคาร - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 
2559 วิธีลดลำดับโครงสร้างวงจรทอนระดับแรงดันโหมดควบคุมกระแสเฉลี่ยด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม - การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
2560 ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4
2561 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำและพลังงานลม - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907