ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวสุธิรา  เบญจานุกรม
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Sutera Benchanukrom

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำพิเศษ

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   83 หมู่ 11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  67000

E-Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขโทรศัพท์

0-5671-7151

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา สาชาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาที่มีความชำนาญการพิเศษ

...

ผลงานวิจัย

งานวิจัย
พ.ศ.2556 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ปริมาณงานและประมาณราคา
โครงสร้างบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยประเภททั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตำแหน่งหัวหน้าวิจัย)
พ.ศ.2557 งานวิจัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง งานอาคารได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยประเภททั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตำแหน่งหัวหน้าวิจัย)
งานบริการวิชาการ
พ.ศ.2556 งานบริการวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินราคาแยกวัสดุงานอาคารและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการประเมินราคาเบื้องต้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดงานบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 (ตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)
พ.ศ.2557 งานบริการวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดงานบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 (ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการ)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314