ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Kritphon  Phanrattanachai

ประวัติการศึกษา : 2538  ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (เทคนิคคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
                             2540  ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (เทคนิคคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
                             2544  วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
                             2552  ค.อ.ม. สาขาวิชาไฟฟ้า  แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151
ผลงานวิจัย
 2550 การพัฒนาระบบน้ำมันดิบของสหกรณ์โคนม นครบาลเพชนบูรณ์จำกัดปี 2550 แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
2551 การพัฒนาเตาย่างไร้ควันสำหรับย่างไก่ข้าวเบือปี 2551 แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2551 ประสิทธิภาพของน้ำหมักกลอยในการป้องกันจำกัดหอยเชอรี่ในห้องทดลองและนาข้าว ปี 2551 แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2551 ศึกษาการผลิตผักโขมที่ปราศจากสารก่อนิ่ว (แคลเซียมออกซาเลต) โดยวิธีไฮโดรโพนิกส์เพื่อเป็นต้นแบบไปสู่ภาคธุรกิจ ปี 2551 แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (ผู้ช่วยโครงการวิจัย)
2552 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อชั่งน้ำหนัก ปี 2552 แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  (ผู้ช่วยโครงการวิจัย)
2554 การสร้างชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
2554 ชุดป้องกันนกด้วยแม่เหล็กถาวร
2555 การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชาการสื่อสารดาวเทียมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2555 การพัฒนาชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำ
2557 การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสที่ควบคุมได้แบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวงจรแอนาล็อก
2559 การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2555 การพัฒนาเว็บไซต์บทเรียนช่วยสอนการใช้คอมพิวเตอร์ ผลิตกราฟิกเอ็ฟเฟ็คสำหรับงานภาพยนตร์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติราชภัฏวิชาการ 2555 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
2556 Third Order Current – mode Quadrature Sinusoidal Oscillator with High Output Impedances ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World Academy of Science Engineering and Technology ณ เมืองมาดริด ประเทศสเปน
2556 An Electronically Tunable Current-Mode Biquadratic Filter using Current Differencing Cascaded Transconductance Amplifiers (CDCTA) ในการประชุมวิชาการ The 1st International Conference on Technical Education Engineering & Technical Education November 29 - 29 ,2013 Faculty of Technical Education King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
2557 การสังเคราะห์ตัวควบคุมแบบ PI, PD และ PID โหมดกระแสโดยใช้ AD844 A Synthesis of Current-mode PI, PD และ PID Controllers Employing AD844 วารสาร มทร.อีสาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2 (ISSN 1960-215X)
2558 CDCTA and OTA Realizations of a Multi-phase Sinusoidal Oscillator - IETE Technical Review อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal & Country Rank
2560 การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4
ตำรา
2560 การสื่อสารดาวเทียม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314