ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน  ตุ้มทองคำ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Khunphaen Toomthongkum

ประวัติการศึกษา : วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
                             ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่ : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
         83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1607
ผลงานวิจัย
2549 การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ขนมจีนสุขภาพ หล่มเก่า แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2550 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตกแต่งจากไม้มะขามเทศ จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2550 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวังด่าน แหล่งทุน IRPUS (สกว.)
2550 การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์เศษไม้แปรรูปจากอุตสาหกรรมค้าไม้ แหล่งทุน IRPUS (สกว.)
2551 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ย่างข้าวเบือ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2551 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทอดสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (มน.)
2551 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มันทอด เผือกทอด กล้วยอบกรอบ แหล่งทุน IRPUS (สกว.)
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหล่อหินทรายเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (มน.)
2554 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกำเนินไฟฟ้า กรณีศึกษาน้ำตกธาราเอราวัณชุมชนบ้านตะเบาะ
2554 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากเศษไม้แปรรูป กลุ่มประดิษฐ์กรรมไม้เหลือใช้ชุมชนน้ำซับเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์
2557 การสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2557 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2558 การออกแบบและพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชบุระสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
2558 การพัฒนาสร้างนวัตกรรมวัสดุไม้ไผ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
2561 ชุดโครงการ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรม
  โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากนวัตกรรมไม้ไผ่ประสานภูมิปัญญาเพชรบุระอุตสาหกรรม OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2559 การพัฒนาวัสดุไม้ไผ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
2559 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น - การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907