ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Namphueng  Poonviwut

ประวัติการศึกษา : ศษ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
                             ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่ : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
         83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1607
ผลงานวิจัย
2552 การศึกษาประวัติและรูปแบบอุโบสถวัดใน เขตตำบลในเมือง เขตตำบลสะเดียง และเขตตำบลวังชมพู จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2554 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
2557 การออกแบบทดลองบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากต้นกล้วยสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
2558 การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชบุระสำหรับผลิตภัณ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
2561 ชุดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แนวคิดจากศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
  โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง จากแนวคิดศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907