ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Siwadon Chaemchamrat

ประวัติการศึกษา : วท.บ. พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                             วท.ม. พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5671-7151 ต่อ 3910
ผลงานวิจัย
2558 การศึกษาผลของวัสดุปลูกจากปุ๋ยหมักจากเปลือกฝักมะขามต่อคุณภาพของดินพร้อมปลูก
2559 การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงในการผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความสามารถในการแข็งขันให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ (แผน)
2559 การเปรียบเทียบวัสดุรองพื้นที่ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนที่แตกต่างกันต่อคุณภาพมูลไส้เดือนในจังหวัดเพชรบูรณ์
2560 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่
2559 ศึกษาผลของวัสดุปลูกจากปุ๋ยหมักจากเปลือกฝักมะขาม ต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
2561 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของมันพื้นเมืองสกุลแยม(Dioscorea sp.) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ - งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907