ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์วาสนา  วงศ์ษา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss Wassana Wongsa

ประวัติการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                         
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู่ : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1491
ผลงานวิจัย
2558 การออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ไอซีทีในชีวิตประจำวัน
2559 การพัฒนาทักษะการเขียนแอพลิเคชั่นด้วยเทคนิคการสาธิต และกรณีตัวอย่าง
2560 การพัฒนาเทคโนโลยีสายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์เตือนภัยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2560 แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907